Regulamin szkoleń

 

Regulamin szkolenia Akademia Makijażu Permanentnego Żaneta Żywiałkowska
 1. Organizatorem szkolenia jest Akademia Makijażu Permanentnego Żaneta Żywiałkowska, ul. Piotrowskiego 8/22, 10-692 Olsztyn, NIP 739 334 55 14, REGON 360562288 (Organizator). Organizator jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pod numerem ewidencyjnym 2.28/00037/2016.
 2. Aby przystąpić do szkolenia należy w pierwszej kolejności zgłosić rezerwację terminu pod numerem telefonu 503 974 001 lub drogą mailowa zz@permanentna.eu, a następnie wpłacić zadatek w wysokości 500 zł na podane niżej konto bankowe. Zadatek należy wpłacić nie później niż 5 dni po zgłoszeniu się na szkolenie – potwierdza to uczestnictwo w szkoleniu.
 3. Dane do przelewu: Akademia Makijażu Permanentnego Żaneta Żywiałkowska 23116022020000000365338959. Tytułem : data i nazwa szkolenia.
 4. Reszta kwoty płatna gotówką w dniu szkolenia.
 5. Zadatek jest bezzwrotny. Jednak jeśli znajdzie się kursant/ka na zastępstwo osoby, która rezygnuje ze szkolenia, to zadatek jest zwracany.
 6. Po wpłaceniu zadatku należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail zz@permanentna.eu.
 7. Modelki, skórki oraz materiały jednorazowe zapewnione są po stronie Organizatora.
 8. Kursantka/kursant ma możliwość zorganizowania swojej modelki na szkolenie. Usługa w takim przypadku jest bezpłatna*. Kursant/ka musi zgłosić taką ewentualność pod numerem telefonu 503 947 001 lub pod adresem mailowym zz@permanentna.eu. * w przypadku szkolenia „Kawas Hialuronowy” modelka od kursantki ponosi koszt 200 zł (1 ml kwasu hialuronowego) za zabieg.
 9. W przypadku jakichkolwiek problemów z terminową wpłatą zadatku należy zgłosić to telefonicznie pod nr telefonu 503 974 001 lub wysłać wiadomość e-mail na adres zz@permenentna.eu.
 10. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 11. Szkolenia zaczynają się od godzinie 8:00 rano (z wyjątkiem szkoleń „Stylizacja Brwi” i , które zaczynają się o godzinie 9.00). Prosimy o punktualność. W przypadku zmiany godziny rozpoczęcia szkolenia kursant/ka zostanie o tym niezwłocznie poinformowany/a.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 13. Na szkolenie należy ze sobą zabrać: - fartuszek, - zmienne obuwie, - swoją maszynę, by móc ćwiczyć i utrwalać umiejętności na swojej maszynce (nie jest to wymóg konieczny, jeżeli kursant/ka nie posiada własnej maszynki należy to zgłosić na adres e-mail zz@permanentna.eu lub pod numerem telefonu 503 974 001 – nie później niż tydzień przed planowanym terminem szkolenia), - igły/kartridże (w przypadku posiadania swojej maszynki), - w przypadku kursu podstawowego jednoznaczny jest brak posiadania własnej maszynki, dlatego nie ma potrzeby zgłaszania braku urządzenia, - motywację do pracy.
 14. Istnieje możliwość unijnej refundacji szkoleń. Głównym warunkiem by otrzymać refundację jest posiadanie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie (wtedy na szkolenie kieruje pracodawca). Wykluczone są województwa mazowieckie i pomorskie.
 15. Ze względu na przewidzianą przerwę obiadową podczas szkolenia prosimy o podanie Państwa preferencji żywieniowych (np. bezglutenowa, bezmięsna itp.).
 16. Po ukończeniu szkolenia kursant/ka otrzymuje po szkoleniową opiekę trenera. Może konsultować swoje pierwsze prace, weryfikować błędy wraz z trenerem oraz zadawać pytania dotyczące pracy praktycznej z Klientem.
 17. Kursantka nie ma prawa wykorzystywać w jakichkolwiek innych celach niż prywatne materiałów, uzyskanych podczas szkolenia (skrypt, prezentacja, video, dokumentacja zabiegowa) otrzymanych od Szkoleniowca. Rozpowszechnianie, przekazywanie osobom lub podmiotom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie wyżej wymienionych materiałów dla celów innych niż prywatne (szkoleniowe dla własnych potrzeb) to jest w szczególności dla celów zarobkowych lub szkoleniowych osób trzecich jest zabronione. Organizator kursu zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszych odszkodowań na zasadach ogólnych.

 

Obowiązek informacyjny Rodo

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Makijażu Permanentnego z siedzibą przy ulicy Piotrowskiego 8/22 w Olsztynie (10-692) posługująca się numerem NIP 7393345514.

Jak skontaktować się ze Administratorem?

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail zz@permanentna.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żąda osoba, której dane dotyczą lub które wynikają z umowy, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe podjęcie żądanych działań przez Administratora.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W tabelce poniżej wskazujemy cele, podstawy prawne i okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jednakże nie wszystkie będą miały zastosowanie do Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA w celu realizacji zgłoszenia na szkolenie lub realizacji umowy o szkolenie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres realizacji zgłoszenia na szkolenie lub umowy o szkolenie w celu prowadzenia wewnętrznych rejestrów przez Administratora, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres prowadzenia działalności przez Administratora do czasu jej zakończenia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z konieczności rozliczenia podatku VAT art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę VAT w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres prowadzenia działalności przez Administratora do czasu jej zakończenia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna? W niektórych przypadkach poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwagi na brak innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych lub z uwagi na konieczność pozyskania zgody wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do przetwarzania danych osobowych albo do czasu złożenia skutecznego odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej zgody, co oznacza, że mogą Paostwo w dowolnym momencie odwołać ówcześnie wyrażoną zgodę, co nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed odwołaniem zgody. Jakie przysługują Państwu prawa? W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu możliwość skorzystania z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a także na Państwa żądanie musimy przedłożyć kopię Państwa danych osobowych,
 • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od nas zmiany Państwa danych, jeżeli okaże się, że dane przez nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo od nas żądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mogą Państwo pozyskać od nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody. Wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach możemy zgodnie z prawem odmówić realizacji Państwa żądań. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez nas analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

Komu ujawniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby współpracujące z Administratorem i działające w ramach struktur Administratora oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator, a także podmioty, którym Administrator zobowiązany jest ujawnić dane osobowe.

Czy przetwarzane dane osobowe są przekazywane do państw trzecich?

Dane osobowe są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator i przetwarzane wyłącznie przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.

W jakim sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

W wyniku zaistniałej sytuacji formujemy, że w naszej Akademii są wprowadzone i przestrzegane "Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów kosmetycznych w trakcie epidemii COVID -19 w Polsce". Wszelkie informacje są dostępne na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/koronawirus).

Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu. Dziękujemy z zapoznaniem się z Regulaminem szkolenia.

 

REALIZACJA SPECTRUM MARKETING 2023 | PRAWA DO PROJEKTU ZASTRZEŻONE

ZABIEGI MAKIJAŻU PERMANENTNEGO:
 

KONTAKT

AKADEMIA MAKIJAŻU PERMANENTNEGO ŻANETA ŻYWIAŁKOWSKA-BUDZIŃSKA

ul. Piotrowskiego 8/22

10-692 Olsztyn

NIP 7393345514 | REGON 360562288

PON - PT: 9:00-16:00