INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA SZKOLEŃ

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Makijażu Permanentnego z siedzibą przy ulicy Piotrowskiego 8/22  w Olsztynie (10-692) posługująca się numerem NIP 7393345514.

Jak skontaktować się ze Administratorem?

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail zz@permanentna.eu  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żąda osoba, której dane dotyczą lub które wynikają z umowy, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe podjęcie żądanych działań przez Administratora.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W tabelce poniżej wskazujemy cele, podstawy prawne i okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jednakże nie wszystkie będą miały zastosowanie do Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych.

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
w celu realizacji zgłoszenia na szkolenie lub realizacji umowy o szkolenie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres realizacji zgłoszenia na szkolenie lub umowy o szkolenie
w celu prowadzenia wewnętrznych rejestrów przez Administratora, będącego prawnie uzasadnionym interesem  Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres prowadzenia działalności przez Administratora  do czasu jej zakończenia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres prowadzenia działalności przez Administratora do czasu jej zakończenia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa

 

Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna?

W niektórych przypadkach poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwagi na brak innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych lub z uwagi na konieczność pozyskania zgody wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do przetwarzania danych osobowych albo do czasu złożenia skutecznego odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej zgody, co oznacza, że mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać ówcześnie wyrażoną zgodę, co nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed odwołaniem zgody.

Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu możliwość skorzystania z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a także na Państwa żądanie musimy przedłożyć kopię Państwa danych osobowych,
  • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od nas zmiany Państwa danych, jeżeli okaże się, że dane przez nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo od nas żądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mogą Państwo pozyskać od nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach możemy zgodnie z prawem odmówić realizacji Państwa żądań. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez nas analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem.

Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Komu ujawniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby współpracujące z Administratorem i działające w ramach struktur Administratora oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator, a także podmioty, którym Administrator  zobowiązany  jest ujawnić dane osobowe.

Czy przetwarzane dane osobowe są przekazywane do państw trzecich?

Dane osobowe są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta  Administrator i przetwarzane wyłącznie przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.

W jakim sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.